Alternativa boenden för äldre

Trygghetsboenden – alternativa boenden för äldre

BoCura vill bidra till en bättre framtid för vårt samhälle och våra äldre medborgare. Vi gör det genom att uppföra attraktiva och prisvärda bostäder i trä av högsta kvalitet och med lägsta möjliga klimatpåverkan.

Bristen på prisvärda bostäder är som sagt ett fortsatt allvarligt problem i Sverige. Många äldre som bor ensamma i villor och radhus har ingen möjlighet till en flytt till ett attraktivt och prisvärt alternativt boende, bättre anpassade för just dem. Ofrivillig isolering av denna sort leder till psykisk ohälsa och stort lidande med tillhörande följdsjukdomar.

Utan demensdiagnos är det i många kommuner svårt att tilldelas plats vid ett äldreboende av kommunens handläggare. Att enbart vara äldre, isolerad och deprimerad är ofta inte tillräckligt.

Varför trygghetsboende?

Trygghetsboenden är anpassade för äldre personer som vill vara självständiga och bo själva men i ett sammanhang för sociala möjligheter. En gemensam nämnare för trygghetsboenden är ett tillgängligt och flexibelt gemensamhetsutrymme där man kan träffa sina grannar eller bjuda över vänner och släkt för olika aktiviteter. En aktivitetsvärdinna eller värd finns på plats varje dag och undersöker vad de boende har för intressen och assisterar i att styra upp aktiviteter kring detta. Det kan vara temakvällar, vinprovning, matlagning i gemensamhetsköket eller en utflykt till intressant resmål, som hjälper till att bryta den ofrivilliga isoleringen. De boende ges bättre möjlighet att fortsätta vara självständiga och aktiva i samhället, vilket bidrar till ökad livskvalitet och hälsa.

Utöver det uppenbara med en bättre omsorg för sina äldre invånare har kommunerna mycket att vinna på att låta äldre personer flytta till ett mer anpassat boende.

För det första kan trygghetsboenden effektivisera hemtjänsten genom att erbjuda stöd och hjälp på en samlad plats i stället för flera olika. Kommunerna minskar därmed sina hemtjänstkostnader eftersom det är kostnadseffektivare att erbjuda stöd i en sammanhängande boendemiljö än till flertalet olika bostäder med dessutom tillkommande arbetsmiljömässiga utmaningar.

För det andra kan trygghetsboenden bidra till att minska antalet äldreboenden som kommunerna behöver tillhandahålla. Genom att erbjuda trygghetsboenden kan kommunen öka livskvaliteten och hälsan för sina seniora invånare vilket även motverkar demenssjukdomar. På ett sådant alternativt boende för äldre kan seniora individer bo kvar hemma längre och i större utsträckning undvika att behöva flytta in på ett äldreboende. På sikt innebär detta ett minskat behov av äldreboendeplatser.

I en genomsnittlig kommun i Stockholm där BoCura uppför ett trygghetsboende om 60 lägenheter, som riktar sig till personer över 75 år, kan kommunen spara 7 – 10 miljoner kronor per år på effektivare hemtjänst och mindre behov av särskilt boende. Det är en stor summa pengar som kan användas för att lösa andra välfärdsutmaningar inom skola och omsorg.

För det tredje skapar flytten till ett trygghetsboende en viktig rörelse på bostadsmarknaden. Villor och radhus blir tillgängliga och en mångfald skapas på den lokala bostadsmarknaden.

Hur får vi fler trygghetsboenden?

Trygghetsboendena måste vara prisvärda. Detta förefaller vara den enskilt största orsaken till att det inte byggts fler trygghetsboenden. Många pensionärer lever på en begränsad inkomst och kommer därtill oftast från tidigare låga boendekostnader. Bostäderna måste även vara av hög kvalitet med tillgängliga badrum och breda dörröppningar. Attraktivt läge nära övrig samhällsservice och kommunikation är oftast avgörande vid beslut för flytt från sitt hem sedan 30,40,50 år tillbaka.

Investerare och utvecklare som är villiga att satsa på hållbara och innovativa boendealternativ för äldre är en viktig faktor för fler trygghetsboenden. Men lika viktigt är att vi har engagerade kommuner som ser värdet i att ge äldre möjligheten att bo på ett tryggare och mer socialt sätt.

Sammanfattningsvis behöver fler kommuner verka för att det byggs fler alternativa boenden för äldre. Det enskilt viktigaste är för att detta medför ökad livskvalitet och hälsa för fler äldre. Men det finns även ekonomiska vinster genom en effektivare hemtjänst och på sikt lägre behov av äldreboendeplatser. Slutligen ger etablering av ett trygghetsboende en mångfald på bostadsmarknaden och samtidigt en viktig rörelse på bostadsmarknaden i och med att fler villor och radhus blir tillgängliga åt en ny generation familjer.