Varför industriellt byggande i trä?

Varför industriellt byggande i trä?

Byggbranschens mindre smickrande produktivitets- och kostnadsutveckling samt stora miljöpåverkan har påpekats och diskuterats i decennier. De framsteg som skett har till synes tyvärr ej haft en större positiv påverkan på vare sig produktivitets- eller prisutvecklingen – särskilt i jämförelse med andra branscher. Detta kan tyckas underligt när vi redan idag har tillgång till teknik och metoder för att förändra en hel bransch.

Industriellt träbyggande är en modern och effektiv metod för att bygga hållbara och vackra byggnader på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt med potential att bryta byggbranschen låga produktivitetsutveckling och höga klimatpåverkan.

Fem fördelar med industriellt träbyggande:

1.     Snabbare byggtider: Industriellt träbyggande i moduler med hög färdigställandegrad från fabrik kan halvera den totala byggtiden för ett genomsnittligt bostadsprojekt. Detta innebär också mindre störningar för närliggande samhällen och minskad miljöpåverkan från byggplatsen.

2.     Bättre och jämnare kvalitet: Genom att nyttja en effektiv fabriksmiljö möjliggörs hög precision vid tillverkningen. Detta resulterar i färre fel som leder till högre kvalitet på den färdiga byggnaden. ÄTA-arbeten elimineras och visionen om noll besiktningspunkter kan realiseras. Genom att förlägga mer arbete i en kontrollerad torr fabriksmiljö minskar även risk för fuktrelaterade skador. 

3.     Kostnadseffektivt: Industriellt träbyggande är mycket kostnadseffektivt på grund av kortare byggtider, lägre materialspill och avfall, färre onödiga transporter, effektiv produktionsprocess i fabrik och långsiktiga inköpsprocesser.

4.     Tryggare arbetsplatser: Lägre risk för allvarligare skador i en kontrollerad fabriksmiljö. Ju mer arbeten som utförs i fabrik desto färre farliga moment på en mer okontrollerbar byggarbetsplats.

5.     Hållbarhet: Ett industriellt byggsystem som nyttjar en stomme av hållbart trä kan redan idag, om koldioxidsänkan för träden räknas in, uppföra klimatneutrala eller rentav klimatpositiva bostadsprojekt.

Sammanfattningsvis så har det Industriella byggandet redan visats sig vara mer effektivt, ekonomiskt och miljövänligt än traditionellt byggande. Nyttjas ett byggsystem med moduler med en stomme av hållbart trä som tillåter hög prefabriceringsgrad från fabrik, så blir potentialen oerhörd.

(se även Allmännyttans KombohusMcKinseyTyrénsJerker Lessings introduktionLTU